Actueel Nieuws

CORONA VIRUS
In verband met het Corona virus zijn alle activiteiten van de KBO afdeling Elst Overbetuwe afgelast tot zeker 9 februari 2021.
Het bestuur van de Stichting Wervershove heeft het ventilatiesysteem van onze ontmoetingsruimte afgekeurd. De ontmoetingsruimte is niet goed te ventileren. En daardoor mogen activiteiten met meerdere personen in deze ruimte niet plaatsvinden.
Alle geplande activiteiten gaan tot zeker 9 februari 2021 niet door.
Er worden dus geen spellenmiddagen, themamiddagen, fietsavonden of algemene ledenvergadering gehouden.

Vaccinatiestrategie corona

Op 6 januari zijn de eerste zorgmedewerkers in Nederland gevaccineerd. Veel ouderen willen ook graag gevaccineerd worden maar moeten nog wachten. Om u te informeren over de vaccinatiestrategie van het Kabinet en om u in de gelegenheid te stellen om antwoord op uw vragen te krijgen vindt u hier uitgebreide informatie.

 

Kwetsbare ouderen niet vooraan bij coronavaccinatie  
Het kabinet heeft niet het advies van de Gezondheidsraad gevolgd door kwetsbare ouderen voorrang te geven bij de start van de inentingscampagne tegen corona. De beschikbaarheid van vaccins, de logistiek rond vaccins én door corona geveld personeel in de acute zorg waren aanleiding om het vaccinatieschema aan te passen.   KBO-PCOB heeft op zich begrip voor deze wijziging, maar benadrukt dat kwetsbare (oudere) mensen die het hardst een vaccin nodig hebben niet uit het oog moeten worden verloren.

Vaccinatiestrategie  
Nederland is woensdag 6 januari van start gegaan met het vaccineren van mensen tegen corona. Minister De Jonge heeft besloten zorgpersoneel in verpleeghuizen en ziekenhuizen voorrang te geven. Bewoners van verpleeghuizen zijn hierdoor iets later aan de beurt, hoewel de Gezondheidsraad in december heeft geadviseerd het BioNTech Pfizer vaccin (dat goed werkt bij 60-plussers) in de eerste plaats in te zetten bij ouderen. Minister De Jonge verwacht de ongeveer 3 miljoen thuiswonende mensen van 60-75 jaar vanaf maart te kunnen laten vaccineren op centrale locaties van de GGD. De 1,3 miljoen thuiswonende senioren van 75 jaar en ouder en niet-mobiele mensen ouder dan 60 jaar worden ingeënt bij de huisarts.  

Adviseurs van kabinet zijn kritisch  
Het Outbreak Management Team (OMT) en de Gezondheidsraad hebben op 4 januari bekend gemaakt te vinden dat de door minister De Jonge voorgestelde verdeling van de verschillende vaccins (Moderna voor 75-plussers via huisarts en BioNTech Pfizer voor 60-75 arigen via de GGD) onvoldoende zekerheid biedt op een tijdige uitvoering in de hoogste risicogroepen. Omdat de meeste gezondheidswinst is te behalen bij de doelgroep van ouderen vanaf 60 jaar adviseren het OMT en de Gezondheidsraad minister De Jonge om ten minste 90% van de vaccins te bestemmen voor het vaccineren van deze groep.  

Tweede Kamer vraagt aandacht voor ouderen  
De Tweede Kamer onderbrak op 5 januari haar kerstreces om met minister De Jonge en premier Rutte te debatteren over het coronabeleid. Kamerleden uitten forse kritiek op de vaccinatiestrategie. PVV-leider Geert Wilders vroeg minister De Jonge om in januari meteen te starten met het inenten van 3 miljoen ouderen en kwetsbare mensen, maar de minister kon dit niet beloven. De Jonge streeft ernaar om ook bewoners van verpleeghuizen zo snel mogelijk te vaccineren met het BioNTech/Pfizervaccin, maar of kwetsbare thuiswonende ouderen ook eerder gevaccineerd kunnen worden, is afhankelijk van het beschikbaar komen van andere vaccins. Uiteindelijk nam de Tweede Kamer een motie van de SP, GroenLinks en PvdA aan die de regering vraagt te bezien hoe zo snel als mogelijk de meeste kwetsbare ouderen — binnen en buiten zorginstellingen — gevaccineerd kunnen worden, ook als dit een tijdelijke extra logistieke operatie van overheids- en zorgorganisaties vergt. Volgens minister De Jonge is dit precies wat hij aan het doen is. Ook nam de Tweede Kamer een motie van 50PLUS aan die de regering verzoekt om ook vaccins die nog goedgekeurd moeten worden en die in gelijke mate geschikt blijken te zijn voor ouderen als het BioNTech/Pfizer-vaccin, eerst in te zetten voor de groep thuiswonende mensen van 60-75 jaar voordat begonnen wordt met het vaccineren van de groep 18-60 jaar zonder medische indicatie. 

Nieuwe koers voor KBO Gelderland!

Op woensdag 9 september 2020 heeft er een extra informatieve Algemene Vergadering plaatsgevonden. Tijdens deze vergadering zijn de afdelingen (38 aanwezig, 47 personen) bijgepraat over de landelijke ontwikkelingen. De aanwezigen hebben het bestuur uitdrukkelijk meegegeven dat er zo snel mogelijk een nieuw en voltallig Unie bestuur moet komen en dat er helderheid moet komen in de financiën van de Unie KBO, waaronder een gedegen begroting 2020.

Maar het belangrijkste in deze vergadering was de presentatie van de nieuwe koers voor vernieuwing van KBO Gelderland.

Wat houdt de nieuwe koers in?

De nieuwe koers houdt in dat KBO-G zich gaat focussen op vernieuwen en ontwikkelen. We gaan onze vereniging moderniseren. Dit houdt in dat we nieuwe diensten "in de markt gaan zetten" om daarmee nieuwe leden te werven. Deze nieuwe diensten sluiten goed aan op de wensen en behoeften van de senioren van nu. We gaan dus stevig inzetten op ledenwerving, en daar hoort ook een nieuwe uitstraling met website bij! Ook voor de afdelingen.

De nieuwe koers is heel positief ontvangen door de afdelingen, er werden direct diverse ideeën geopperd en men is heel enthousiast over de plannen die er zijn. De echte besluitvorming hierover vindt pas plaats in een volgende AV. Het bestuur en de medewerkers zijn heel blij dat de afdelingen de plannen omarmd hebben en gaan met volle positieve energie aan de slag met de concrete uitwerking.

We hebben in de AV van 9 september al aangegeven dat we op zoek zijn naar mensen die met ons mee willen denken en werken aan de verdere uitwerking van de plannen. Hierbij nodigen we u van harte uit om u aan te melden voor 1 van de werkgroepen:

  • Werkgroep Communicatie (digitale communicatie, website en PR materiaal t.b.v. ledenwerving)
  • Werkgroep Wonen (wooncoach)
  • Werkgroep Vergelijkingscoach (advies met het werken met internet voor senioren)

U kunt zich aanmelden voor 1 van de werkgroepen door uw interesse kenbaar te maken per email aan: karingoes@kbogelderland.nl

Wilt u de stukken nog eens nalezen of de presentatie in zien, dat kan via deze link: https://www.kbogelderland.nl/kbo_gelderland/algemene_vergadering/

Samen werken aan een vernieuwde gezonde en vitale seniorenorganisatie!

Resultaat vragenlijst KBO leden in Gelderland

In augustus 2020 heeft KBO Gelderland een vragenlijst uitgezet onder KBO leden over de ervaringen met onze organisatie en welke ideeën en suggesties er onder hen leven voor eventuele verbeteringen. De lijst is met name ingevuld door leden die actief zijn als vrijwilliger.

De gegevens van deze enquête hebben wij o.a. gebruikt voor de koerswijziging die 9 september jl. is gepresenteerd aan de afdelingen. Hieronder treft u een greep uit de resultaten aan.

De vragenlijst is ingevuld door 184 leden/vrijwilligers waarvan een ruime meerderheid (61%) tussen de 70 en 79 jaar is. Zij zijn al lange tijd lid van de KBO; 72% al langer dan 6 jaar en ruim 1 op de 3 meer dan 11 jaar.

De reden om destijds lid te worden èn te blijven is vooral vanwege het vrijwilligerswerk (mensen te kunnen helpen), deelname aan een organisatie die opkomt voor de belangen van senioren en de gezelligheid/het sociaal contact.

De onderwerpen die het meest leven bij de 184 ondervraagde leden/vrijwilligers zijn

gezondheid, wonen en zingeving.

Als laatste is gevraagd welke ideeën men heeft voor KBO Gelderland. Het meest werd genoemd dat KBO-G zo moet doorgaan in het ondersteunen van de afdelingen omdat we ‘prima werk’ leveren. Daarna vinden de ondervraagden dat er een betere samenwerking moet komen tussen de ouderenbonden en pleit men voor meer eenheid en stabiliteit. Als derde wordt vermeldt dat we als KBO-G meer zichtbaarder moeten worden door meer bekendheid te geven aan de organisatie.

Hierbij nog een genoemde opmerking die wij graag meenemen in ons toekomstplan:

“Goede PR om ideeën uit te dragen en organisatie als moderne organisatie bekend te maken bij senioren. Goede plaatselijke belangenbehartiging organiseren. Algemene ontwikkeling voor senioren stimuleren en daaraan bijdragen als organisatie. Zingeving en levenseinde. Zorg ervoor om als organisatie midden in de maatschappij te staan en draag bij aan een goede beeldvorming van senioren bij andere leeftijdscategorieën jong en middelbaar.”

Einde aan collectiviteitskorting basisverzekering

De collectiviteitskorting op de basisverzekering wordt afgeschaft. Dat maakt minister Tamara van Ark (Medische Zorg en Sport) bekend in antwoord op Kamervragen. Naar verwachting zal de afschaffing op zijn vroegst in 2023 worden doorgevoerd.

 

Korting na verhogen premie

Het idee achter de collectiviteitskorting was dat zorgverzekeraars door zorgafspraken voor specifieke groepen kosten zouden kunnen besparen. Deze kostenbesparing zou terugvloeien naar de collectief verzekerden in de vorm van een korting op de premie.

In de praktijk blijkt de collectieve korting voor de basisverzekering vaak ‘een sigaar uit eigen doos’. Verzekeraars verhogen de premie van de basisverzekering voor iedereen, waarna collectief verzekerden deze verhoging in de vorm van korting terugkrijgen. Zo komt de korting voor mensen met een collectieve verzekering eigenlijk uit de portemonnee van individueel verzekerden. Dit wordt ook wel kruissubsidiëring genoemd.

Ook betalen collectief verzekerden met een relatief lage collectiviteitskorting mee aan de hoge kortingen van andere collectief verzekerden (bijvoorbeeld studenten en werknemers). Voorbeelden van collectieve zorgverzekeringen met een relatief lage collectiviteitskorting zijn de gemeentepolis en patiëntencollectiviteit.

Omdat het onwenselijk is dat de ene groep betaalt voor korting van de andere groep, schaft minister Van Ark de collectiviteitskorting voor de basisverzekering af.

 

Eerdere daling collectiviteitskorting

De maximale collectiviteitskorting voor de basisverzekering werd door voormalig minister Bruins van Medisch Zorg per 2020 al verlaagd van 10% naar 5%. Deze maatregel heeft de kruissubsidiëring niet voldoende kunnen tegenhouden. Daarom wordt de collectiviteitskorting voor de basisverzekering nu volledig afgeschaft.

 

Minder collectiviteiten

Door het afschaffen van de collectiviteitskorting op de basisverzekering zullen er naar verwachting collectiviteiten verdwijnen. Dit zorgt voor een overzichtelijker polisaanbod. Het afschaffen van de collectiviteitskorting geldt alleen voor de basisverzekering. Kortingen op de aanvullende verzekering mogen blijven bestaan.

Het afschaffen van de collectiviteitskorting maakt het aanbod aan zorgverzekeringen een stukje overzichtelijker. Hierdoor wordt het vergelijken van zorgverzekeringen makkelijker.

In de volgende nieuwsflits zullen wij u informeren over de lopende collectiviteitscontracten via de "SKAG" met de zorgverzekeraars VGZ en CZ. Voor 2021 blijven deze kortingen gelden, maar op dit moment zijn de premies nog niet bekend en dus ook de kortingen nog niet.

Bron: Consumentenbond

Spellenmiddag bij onze afdeling

De grootste seniorenvereniging Kom Bij Ons (KBO) van gemeente Overbetuwe organiseert elke maand een spellenmiddag voor alle leden van de grootste seniorenvereniging van Overbetuwe. Houdt u van klaverjassen, rikken, bridgen, jokeren, rummikubben, sjoelen of wilt u een nieuw kaartspelletje leren, dan kunt u 1x per maand op de woensdagmiddag bij ons terecht voor een oergezellige ontmoeting in het Wooncentrum Wervershove, Grote Molenstraat 54 in Elst. Durf ook alleen te komen.

Er is voldoende plaats en ruimte om elkaar te leren kennen. Wilt u met uw eigen clubje oefenen in het bridgen, klaverjassen, rikken of ander kaartspel, ook dan bent u van harte welkom.

Zorg zelf voor een reservespeler (M/V) als er iemand van u niet kan, want invallers zijn niet altijd voorhanden. De klaverjassers en de rikkers spelen competitie. Wie dit niet wil, kan toch met hen meedoen. Uw behaalde punten tellen dan niet mee.

Voor het meedoen aan de spellenmiddagen moet u wel lid zijn of worden van de KBO afdeling. Natuurlijk is het even wennen om in je eentje erop af te stappen, maar het is zeker de moeite waard om de komende wintermaanden langs te komen.

U hoeft niet meteen te beslissen om lid te worden, maar kijk eerst of het u bevalt.

De spellenmiddagen van het seizoen 2021 vindt u op de pagina 'activiteiten'.

 

Wilt u meer informatie of hebt u nog vragen, vul dan het 'vragen/opmerkingen' formulier in op onze website.

Samenwerking KBO Gelderland en SeniorWeb
 

KBO Gelderland vindt het belangrijk dat alle senioren kunnen deelnemen aan het maatschappelijke leven; ook via de digitale weg. Daarom werkt KBO Gelderland graag samen met SeniorWeb. SeniorWeb is een landelijke vereniging met ruim twintig jaar ervaring in het ondersteunen van senioren op digitaal gebied.

Wilt u WhatsAppen met uw kleinkind? Foto's en video's maken, facebooken, of op vakantie een boek lezen op uw e-reader? Of wilt u gewoon uw computer veilig updaten? SeniorWeb helpt u op weg in begrijpelijke taal.

Lidmaatschap van Seniorweb biedt u:

· Computerhulp via internet, telefoon of aan huis

· 4 x per jaar exclusieve informatie en tips in tijdschrift Enter

· Cursussen over populaire digitale onderwerpen (online en in de buurt)

· Wekelijks informatieve nieuwsbrieven

· Extra voordelige computerboeken en accessoires

· Deskundige controle van verdachte e-mails

 Voor meer informatie kunt u Seniorweb bellen: 030 - 276 99 65, of meld u direct aan via www.seniorweb.nl/kbogelderland